Aviso legal

En cumprimento do disposto no art. 10 da Lei 34/2002 do 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información, dáse a coñecer a seguinte Información Xeral:

Que os dominios http://www.mycogalicia.es e http://www.mycogalicia.es son titularidade MycoGalicia Plantae, S.L., con domicilio social en Av. Portugal, 33, 2º, 36700 Tui (Pontevedra) con CIF B27850486, en diante O TITULAR.

Pode contactar co TITULAR por calquera dos seguintes medios: Teléfono: 623109392, Correo electrónico: info@mycogalicia.es

Condicións de uso:

I.- Usuarios

As presentes condicións teñen por finalidade regular o uso da páxina web do TITULAR que pon ao dispor do público.

O acceso e/ou uso do sitio web http://www.mycogalicia.es e http://www.mycogalicia.es atribúe a quen o realiza a condición de USUARIO que acepta, desde o devandito acceso, as condicións de uso aquí reflectidas.

II.- Uso do portal

O USUARIO acepta que o acceso e uso do sitio web e dos contidos incluídos na mesma ten lugar libre e conscientemente, baixo a súa exclusiva responsabilidade, e en consecuencia comprométese a:

  • Non empregar o sitio web para incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública.
  • Non difundir contidos ou propaganda racista, xenófoba, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatoria contra os dereitos humanos.
  • Calquera intento de obter os contidos do sitio web por calquera medio distinto dos que se poñan ao dispor do USUARIO así como dos que habitualmente se empreguen na rede, sempre que non causen prexuízo algún á web.
  • Non provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos asociados a este sitio web e non introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados.

O TITULAR resérvase o dereito de efectuar, en calquera momento e sen aviso previo, cantas modificacións, supresións ou cancelacións nos contidos e na forma de presentación dos mesmos considere necesarias, xa sexa de forma temporal ou definitiva, debendo asegurarse o USUARIO de empregar en cada momento a versión actualizada. Esta facultade non outorga ao USUARIO ningún dereito para percibir indemnización por danos ou prexuízos. A modificación, transformación ou utilización con fins comerciais dos contidos do sitio web sen consentimento escrito do autor queda terminantemente prohibida.

III.- Hiperenlaces

O TITULAR non asume ningunha responsabilidade nin realiza ningún control sobre os posibles hipervínculos que conteña o sitio web a contidos externos á mesma; con todo, retirará aquelas ligazóns que inclúan contidos ilícitos tan pronto como poida coñecelo.

IV.- Duración

A vixencia das presentes condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.

VI.- Politica de privacidade

VII.- Politica de Cookies

VIII.- Lexislación aplicable e xurisdición

O TITULAR perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

A relación entre O TITULAR e O USUARIO rexerase pola normativa española vixente. Todas as disputas e reclamacións derivadas deste aviso legal resolveranse polos xulgados e tribunais españois.

Versión: 27 de Maio de 2019