Política de privacidade

1. Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos?

Identidade: MycoGalicia Plantae S.L. – CIF: B27850486 (en diante, o TITULAR)

Direción postal: Rúa Toledo, número 40, 2º – 36205 – Vigo (Pontevedra)

Teléfono: 886689750

Enderezo electrónico: info@mycogalicia.es

2. Con que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En MycoGalicia Plantae S.L. tratamos a información que nos facilitan as persoas interesadas cos seguintes fins:

a) Levar a cabo a prestación dos servizos contratados.

b) Contactar e dar resposta á petición realizada por parte do USUARIO mediante calquer método de comunicación que empregue o TITULAR.

c) Xestionar o envío de comunicacións comerciais sobre produtos, servizos ou eventos de MycoGalicia Plantae S.L.

Co fin de poder ofrecerlle produtos e servizos de acordo cos seus intereses e mellorar a súa experiencia de usuario, elaboraremos un “perfil comercial”, en base á información facilitada. Non se tomarán decisións automatizadas en base ao devandito perfil.

3. Por canto tempo conservaremos os seus datos?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres non se solicite a súa supresión polo interesado durante un prazo de 4 anos a partir da última confirmación de interese.

4. Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base da lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual, da relación laboral ou de calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

5. A que destinatarios se lles comunicaran os seus datos?

En ocasións, para a recepción e almacenaxe de información cos fins indicados no apartado 3c da presente Politica de protección de datos persoais o TITULAR podera empregar os sevizos de Google, MailChimp e FormSpree mediante formularios de subscripción. Neste caso indicarase nos formularios que Google, MailChimp ou FormSpreee o destinatario da almacenaxe dando pleno acceso ás condicións de privacidade de Google (https://policies.google.com/privacy?hl=es), MailChimp (https://mailchimp.com/legal/privacy/#3._Privacy_for_Contacts) ou FormSpreee (https://formspree.io/legal/privacy-policy) segundo corresponda.

Non haberá cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais, salvo ás xa informadas, que non sexan como consecuencia dunha obrigación legal. Se por requirimento da Administración Pública ou das Institucións Autonómicas no ámbito das funcións que a lei lles atribúa expresamente, solicítansenos os seus datos, estes serán transmitidos.

6. Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Dereito a revogar calquera consentimento prestado previamente.

Dereito de acceso: Coñecer que tipo de datos están a tratarse e as características do tratamento que leva a cabo.

Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces

Dereito de portabilidad: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que estean a ser tratados.

Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.

Dereito de cancelación: Solicitar o cesamento do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación.

Se outorgou o seu consentimento para algunha finalidade concreta, ten dereito a retirar o consentimento outorgado en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada. Para iso poderá empregar os formularios habilitados pola empresa, ou ben dirixir un escrito a Empresa: MycoGalicia Plantae S.L. – CIF: B27850486, Direción postal: Rúa Toledo, número 40, 2º – 36205 – Vigo (Pontevedra), tamén pode enviar un email a: info@mycogalicia.es

No caso de que senta vulnerados os seus dereitos no concernente á protección dos seus datos persoais, especialmente cando non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia de Protección de Datos competente a través do seu sitio web: www.agpd.es.

En cumprimento do prevido no artigo 21 da Lei 34/2002 de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, se vostede non desexa recibir máis información sobre os nosos servizos, pode darse de baixa na dirección de correo electrónico da entidade, indicando no asunto “Non enviar correos”.

7. Como obtivemos os seus datos?

Os datos persoais tratados polo TITULAR proceden directamente de vostede:

As categorías de datos que se tratan son:

Datos de identificación

Códigos ou claves de identificación

Direccións postais ou electrónicas

Información comercial

Datos económicos

Non se tratan datos especialmente protexidos